Obchodní podmínky

Podmínky pro přijímání objednávek a prodej

1. OBECNĚ
Stenografické a písařské chyby budou odstraněny korekturou. Cenové kalkulace se nepovažuji za nabídky a veškeré objednávky jsou podmíněny ze strany společnosti DeeLtrust, s r.o. (dále jen „prodávající“) a jejich potvrzením bez odhledu na jakékoli jejich údajné přijetí ze strany jakéhokoli obchodního zástupce prodávajícího nebo jiné osoby učiněné jménem prodávajícího. Pokud prodávající nevydá jiný písemný souhlas, budou se tyto podmínky vztahovat na prodej veškerého zboží prodávaného prodávajícím kterémukoli kupujícímu (dále jen „kupující“) a budou mít přednost před jakýmikoli podmínkami uvedenými na nákupních objednávkách kupujícího i jinde a budou takovéto podmínky vylučovat. Prodávající je oprávněn měnit ceny bez předchozího oznámení kupujícímu, přičemž prodávající si vyhrazuje právo fakturovat v cenách, které jsou platné v době uskutečnění dodávky.

2. PLATBA
Pokud se strany výslovně nedohodnou na jiných podmínkách (a s výhradou níže uvedené Podmínky uvedené pod bodem č.3), kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za veškeré dodané zboží bez jakékoli srážky či jakéhokoli započtení do 14-ti dnů od data vystavení faktury. Pokud nebude během této čtrnáctidenní lhůty nebo jiné dohodnuté lhůty předmětná částka připsána na účet prodávajícího, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení s tím, že prodávající má v takovém případě právo případné předcházející finanční plnění započíst na uvedené smluvní příslušenství.

3. DOBRÁ POVĚST
K otevření účtů s právnickými či fyzickými osobami dochází pouze tehdy, pokud je prodávající pokládá za důvěryhodné. Pokud se platba za dodané zboží neuskuteční urychleně a v souladu s podmínkami prodeje nebo pokud se prodávající výhradně dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu domnívá, že dobrá pověst či finanční postavení kupujícího není již uspokojivá, vyhrazuje si prodávající právo požadovat před uskutečněním dodávek zálohu, platbu předem či dostatečné záruky.

4. ZMĚNY VE SPECIFIKACÍCH
Uváděné ceny se týkají specifikovaných položek. Pokud dojde ke změnám, prodávající si vyhrazuje právo provést v případě potřeby revizi svých cenových kalkulací v nabídkách, aby byl schopen krýt zvýšené náklady. Kupující se zavazuje prodávajícímu nahradit veškerou škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku jakéhokoli porušení či údajného porušení práv jakékoli třetí strany vyplývající z toho, že prodávající vyhověl požadavkům či specifikacím kupujícího.

5. DODÁVKA
Přijetí zásilky přepravcem se považuje za uskutečněnou dodávku kupujícímu a splnění objednávky. Jakmile je zboží předáno přepravci, je poté přepravováno na účet kupujícího i na jeho riziko, pokud není dohodnuto jinak. Každá zásilka nebo dodávka představuje samostatný prodej, a nesplnění jakékoli zásilky či dodávky nebude mít vliv na předcházející dodávky ani nebude kupujícího opravňovat k odmítnutí následujících dodávek. Dodávka do min. výše 3.000,– Kč, bez DPH bude ještě zatížena Manipulačním poplatkem ve výši 100,– Kč, bez DPH.

6. VLASTNICKÉ PRÁVO
(A) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení ceny za toto zboží. Do té doby bude mít kupující toto zboží pouze jakožto uschovatel zboží prodávajícího a bude zboží skladovat takovým způsobem, aby mohlo být jasně a prokazatelně identifikováno jakožto majetek prodávajícího, za předpokladu, že:

AA) Pokud kupující zboží nakupuje za účelem dalšího prodeje, může v rámci běžného podnikání zboží prodávat a dodávat třetí straně, pod podmínkou, že kupující třetí stranu informuje, že zboží je stále ve vlastnictví prodávajícího, a až do uskutečnění zaplacení kupní ceny kupující ponechá veškeré výnosy z prodeje zboží ve své úschově pro prodávajícího na samostatném účtu. Kupující se tímto zavazuje, že bude-li o to prodávajícím požádán, postoupí mu veškerá případná práva a veškeré případné nároky kupujícího vůči jeho zákazníkům, které by z takového prodeje vyplynuly až po uhrazení plné ceny, jak je uvedeno výše.

BB) Pokud je zboží spojeno s výrobou či spotřebováno během výroby dalšího zboží či materiálů, ponechá si prodávající vlastnické právo ke zboží, pokud je možné takové zboží z výsledných produktů vyjmout či od nich oddělit, a ve všech ostatních případech bude mít vlastnické právo k veškerým výsledným produktům a materiálům a kupující bude tyto produkty skladovat výše uvedeným způsobem, nebo může tyto produkty prodat třetí straně v souladu s ustanoveními tohoto článku.

(B) Prodávající si vyhrazuje právo na vlastnictví jakéhokoli zboží, u kterého došlo k opoždění platby, i právo toto zboží opětovně prodat, a za tímto účelem kupující tímto uděluje neodvolatelné právo a oprávnění zaměstnancům a zprostředkovatelům prodávajícího vstupovat do veškerých či některých prostor kupujícího, ať už s vozidly či nikoli, a to během obvyklé pracovní doby. Toto právo bude platit a existovat i nadále, bez ohledu na ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu, a aniž by tím byla dotčena práva prodávajícího, která vznikla na základě těchto podmínek či jinak.

7. ZÁRUKA
(A) Prodávající zaručuje, že dle svého uvážení bude vyměňovat nebo opravovat v závodě příslušného dodavatele zboží jim kupujícímu dodané, které v rámci používání či provozu ve smyslu poučení a návodu vykáže vady z hlediska materiálu, funkčnosti nebo provedení, pokud bude takovéto zboží navráceno s předplacenými přepravními poplatky do závodu prodávajícího v průběhu třiceti dnů poté, co bylo dodáno kupujícímu, a pokud přezkoumání na místě v závodě prodávajícího prokáže, že se skutečně jedná o závadné zboží. Tato záruka se nebude vztahovat na žádné zboží prodávajícího, které by bylo opraveno či upraveno mimo závod prodávajícího jakýmkoli způsobem, který by na základě přiměřeného posouzení prodávajícího mohl mít vliv na spolehlivost zboží, ani na jakékoli zboží, které by kupující nebo kterákoli třetí strana používala nesprávným či ledabylým způsobem, nebo které by se stalo předmětem jakékoli nepředvídatelné události. Prodávající se dále zavazuje napravit jakékoli nedostatky či nesplněné dodávky, za předpokladu, že o takovém nedostatku či neplněné dodávce kupující prodávajícího písemně uvědomí do 14 dnů po obdržení zbývajícího zboží, či případně po datu plánované dodávky.

(B) Celková odpovědnost prodávajícího resp. výše náhrady škody vůči kupujícímu, ať už v důsledku zanedbání, porušení smlouvy, uvedení v omyl nebo z jiného důvodu, za žádných okolností nepřekročí náklady na závadné či nedodané zboží na základě čisté ceny fakturované kupujícímu v souvislosti s jakoukoli událostí či sérií jakýchkoli událostí.

8. DANĚ
Cena/Ceny uvedená/uvedené v potvrzené Objednávce nebo cena/ceny fakturovaná/fak­turované za tuto Objednávku nezahrnují žádné poplatky, cla a/nebo daně, a to ani DPH. Případné poplatky a daně se zavazuje zaplatit kupující, a to navíc k ceně stanovené nebo jinak uvedené v potvrzené Objednávce.

9. VYŠŠÍ MOC
Prodávající neodpovídá za žádné nedodržení či opoždění dodávky zapříčiněné jakýmikoli okolnostmi, které se vymykají jeho přiměřené kontrole, nebo přiměřené kontrole jeho dodavatelů či výrobců, které by dodávce zabránily, zapříčinily opoždění či překážely uskutečnění dodávky ze strany kupujícího, a to včetně války, stávek, výluk, požáru, neštěstí, omezení, která by měla vliv na uskutečnění či spolehlivost dodávky, případů, kdy se přepravce nedostaví na místo či opozdí, povodní, bouřek, nedostatečné či redukované dodávky paliva či surovin, nebo nepřiměřených souvisejících nákladů, nebo jiných nepředvídaných událostí, které mají vliv na prodávajícího nebo jeho dodavatele nebo výrobce, ať už se týkají výroby nebo dodávky, a to jak směrem k prodávajícímu, tak i směrem od něho. Pokud by v důsledku takovýchto okolností prodávající neměl dostatek zásob pro splnění všech svých závazků, může rozdělit zásoby mezi své zákazníky dle vlastního uvážení. Jakákoli dodávka, která se v důsledku takovýchto okolností neuskuteční, může být dle uvážení prodávajícího zrušena.

10. PLATEBNÍ NESCHOPNOST A NEPLNĚNÍ
Pokud kupující se svými věřiteli uzavře jakoukoli smlouvu o vyrovnání nebo pokud bude na kupujícího prohlášen konkurz nebo pokud kupující vstoupil do likvidace (z jiného důvodu než za účelem sloučení či rekonstrukce), nebo pokud se vyskytnou okolnosti, které opravňují soud rozhodnout o likvidaci společnosti, nebo pokud kupující podnikne nebo se stane předmětem obdobného kroku podle zákonů kterékoli jurisdikce vzhledem k zadlužení, nebo se dopustí jakéhokoli porušení této nebo jiné smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, prodávající může, aniž by tím byla ovlivněna jakákoli další práva prodávajícího, zastavit jakékoli zboží na cestě a/nebo pozastavit další dodávky a/nebo určit práva kupujícího v souladu s výše uvedeným článkem 6 a/nebo na základě písemného oznámení zaslaného kupujícímu smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud nebude dohodnuto jinak.

11. PLATNOST OBJEDNÁVKY
Jakmile je Objednávka prodávajícím potvrzena, nemůže být již kupujícím zrušena. Dodávka zboží, která již byla uskutečněna nebo je na cestě, nemůže být odložena a doba jejího uskutečnění nemůže být odsunuta za stanovené datum dodávky, s výjimkou případů, kdy k tomu prodávající dá svůj souhlas a pod podmínkou, že prodávající bude pojištěn proti škodě nebo se kupující zaváže tuto škodu uhradit.

12. VZDÁNÍ SE PRÁVA
Pokud prodávající neuplatní nebo nebude vymáhat jakákoli svá práva podle této smlouvy, nebude to vykládáno tak, že by se svých práv vzdával. Pokud se vzdá jakýchkoli svých práv, nebude to považováno či pokládáno za vzdání se práv v souvislosti s jakýmkoli následným nesplněním ze strany kupujícího.

13. PRÁVO A JURISDIKCE
Smluvní vztahy se budou ve všech ohledech řídit a vykládat podle práva České republiky, zejména podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. V platném znění. V případě sporů vyplývajících z tohoto dokumentu, ať už v souvislosti s jeho výkladem, plněním či ukončením, které nebude možno vyřešit mezi smluvními stranami vzájemnou dohodou, smluvní strany souhlasí s tím, že tyto spory budou řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to podle jeho pravidel třemi rozhodci. Toto ustanovení nahrazuje veškerá ustanovení týkající se pravomoci, která by s ním byla v rozporu.

14. NADPISY
Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro účely odkazu a nebudou mít vliv na smysl a význam těchto Podmínek.

15. ČESKÁ VERZE
Budou-li tyto Podmínky použity v češtině i v angličtině, bude mít česká verze v případě jakýchkoli rozporů mezi uvedenými jazykovými verzemi přednost.